Witamy na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. ul. Pieniężnego 10a, 11-200 Bartoszyce
 LINKI

Bądź Aktywny

Program

Program

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach - jednostka odpowiedzialna za realizację programu „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców miasta Bartoszyce - przypomina:

wyłącznie osoby, które złożą wniosek o „rodzina 500 plus” do dnia 1 lipca b.r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia, czyli od momentu startu Programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.
Do Programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę, rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego można składać:

 • przez internet za pomocą:
  • portalu EMP@TIA (www.empatia.mpips.gov.pl),
  • PUE ZUS (https://www.pue.zus.pl),
  • e-Puap (http://www.epuap.gov.pl),
  • bankowości elektronicznej (w przypadku banków, które udostępnią wniosek),
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A. Do 01.07.2016r. wnioski przyjmowane będą od godz. 730 do 1700 w sali w hallu głównym na parterze, a od 04.07.2016r. w godzinach pracy MOPS, tj. od 730 do 1530, w pokoju Nr 46, III piętro.

Druki wniosków do pobrania na stronie www.mopsbartoszyce.pl/wnioski_500 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w miejscu przyjmowania wniosków, tj.:

 • do dnia 01.07.2016r. - sala w hallu głównym na parterze, w godz. 730 - 1700,
 • od dnia 04.07.2016r. - pokój Nr 46, III piętro, w godz. 730 - 1530.

Uwaga!

  Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:
 1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: „wsparcie dla rodzin z dziećmi” (www.mpips.gov.pl)
 2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce „polityka społeczna” (www.uw.olsztyn.pl)
 3. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, w zakładce „500+” (www.mopsbartoszyce.pl)
Infolinia nr tel.: 55 237 45 94
Pytania można kierować również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach pod nr tel.:
 • do dnia 01.07.2016r. - 89 762 9770
 • od dnia 04.07.2016r. - 89 762 9793

________________________________________________________________________________

Informacja dotycząca programu „Rodzina 500 plus”

Jednostką odpowiedzialną za realizację programu „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców miasta Bartoszyce jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach z siedzibą przy ulicy Pieniężnego 10A.

Najważniejsze informacje o programie:

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko. Zgodnie z ustawą, z pomocy mogą skorzystać:
 • rodzice,
 • opiekunowie faktyczni albo opiekunowie prawni dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin, w których dochód na członka rodziny kształtuje się poniżej 800zł netto, rodzina otrzyma wsparcie również na pierwsze dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200zł netto. Istotne jest, że przy ustalaniu uprawnień do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, w składzie rodziny brani będą pod uwagę:

 • małżonkowie,
 • rodzice dzieci,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • zamieszkujące wspólnie z osobami wymienionymi wyżej dzieci pozostające na utrzymaniu tych osób, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • zamieszkujące wspólnie z osobami wymienionymi wyżej dzieci pozostające na utrzymaniu tych osób, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej rodziny. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, dokumentują swoją sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach. Świadczenie wychowawcze otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice pozostają w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych świadczenie wychowawcze otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

500 plus a inne świadczenia

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie trzeba składać raz w roku.
Będzie to można zrobić:

- przez internet za pomocą:

EMP@TIA (http://www.empatia.mpips.gov.pl),

PUE ZUS (http://www.pue.zus.pl),

e-Puap (http://www.epuap.gov.pl),

bankowości elektronicznej (w przypadku banków, które udostępnią wniosek),

- lub osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, sala w hallu głównym na parterze. W okresie od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. wnioski będą przyjmowane w godz. 7.30 - 17.00. Po 1.07.2016r. w godz. pracy MOPS, tj. od 7.30 do 15.30

Pierwszy okres na jaki będzie przyznawane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. i trwać będzie do 30.09.2017r. Kolejne okresy będą trwały od 1 października do 30 września.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (01.04.2016r. - 01.07.2016r.), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r., w takich przypadkach rodzice otrzymają świadczenie z odpowiednim wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.
Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub wypłacane gotówką w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

W kolejnych miesiącach, przypadających od 07.2016r., świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony.

Druki wniosków do pobrania na stronie www.mopsbartoszyce.pl/wnioski_500 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, sala w hallu głównym na parterze od dnia 21 marca 2016r. w godz. 7.30- 15.30, a w okresie od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. w godz. od 7.30 do 17.00

Uwaga!

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:
1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: „wsparcie dla rodzin z dziećmi” (www.mpips.gov.pl)
2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce „polityka społeczna” (www.uw.olsztyn.pl)

Infolinia nr tel.: 55 237 45 94

Pytania można kierować również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach
pod nr tel. 89 762 9770.

Akty prawne do Programu:

Program "RODZINA 500 plus" - kompedium wiedzy 

 
 
 
Foto: Ewa i Tomasz Pisarscy, Jarosław Pastuła, Archiwum Mops